Vol451模范学院模特合集丽质模特演绎师生情私房角色剧情写真51P模特合集模范学院

Vol451模范学院模特合集丽质模特演绎师生情私房角色剧情写真51P模特合集模范学院

 产后以去瘀为最要,此方得之。皆任脉之穴,而治此督脉之病,虽分三脉,其所言治,但云督而不云任、冲,所用之穴,亦以任为督,可见三脉一体,督即任、冲之纲领,任、冲即督之别名耳。

 故谷不入半日则气衰,一日则气少矣。此脉候上下之事也。

 木火交炽,故为内痈;血热不藏,故为呕衄。 指地者,地属阴,居天之内。

以一脏而兼五脉,即五脏互见,是为五五二十五脉也。任脉循背,谓之督脉,自少腹直上者,谓之任脉,亦谓之督脉,是以背腹分阴阳而言任、督。

若过于石,则沉伏不振矣。 予意去三黄二香,庶几可用耳。

太过,病在外;不及,病在中。 至于精竭魄降,则气散魂游而无所知矣。

Leave a Reply