all夏目18r

all夏目18r

河豚毒仓卒无药,用清油多灌之,得吐愈。 肝气伤,则魂无所归。

须内远七情,外薄五味。 鱼者,使人热中。

肾者水脏也,今水不胜火,则骨枯而髓虚,故足不任身,发为骨痿。因特附着于此,与世共之。

如有内损,血入脏腑,热煎童便,入酒少许,调一钱服之。 上好透明松香,水煮,随换水,煮数十次,以色白味不涩苦为度。

若更见散脉,则元真将随喘而散,死亡必矣。使隧道壅遏,清阳混淆,而痛作于头巅者多矣。

上第三次,以三等罗筛过,取齐晒干。 万应丸取虫积神效。

Leave a Reply